91 năm và mốc son lịch sử xuân 2021

411

Ngay sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, hôm nay, đất nước ta lại kỷ niệm một sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh (3.2.1930 – 3.2.2021).


Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII với những quyết sách mới, những đột phá mới và tầm tư duy mới cũng trở thành mốc son lịch sử trong mùa xuân Tân Sửu này.

Nhìn lại lịch sử 91 năm, kể từ Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc HongKong (Trung Quốc) ngày 3.2.1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm 2021 cũng là năm đánh dấu chặng đường 35 năm Đảng thực hiện công cuộc Đổi Mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trong không khí lạc quan, tin tưởng từ Đại hội XIII vừa diễn ra, Đảng đã định ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược nhằm cụ thể hoá , đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ XIII chắc chắn sẽ đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn, tiếp tục lấy người dân làm trung tâm với quan điểm xuyên suốt: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII với những quyết sách mới, những đột phá mới và tầm tư duy mới cũng trở thành mốc son lịch sử trong mùa xuân Tân Sửu này. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, chúng ta bắt tay ngay vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Đó cũng là hành động thiết thực nhất để hướng về một Việt Nam thịnh vượng trong thời gian gần.

Theo Hoàng Lâm/Báo Lao động