Ban Tổ chức Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tiếp nhận hồ sơ xin gia nhập Hội

840

Căn cứ Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam và Quy chế xét kết nạp hội viên nhiệm kỳ X (2020 – 2025), hằng năm Ban Tổ chức – Hội viên đều tiếp nhận hồ sơ xin gia nhập Hội đến hết ngày 15/10 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp tại trụ sở Hội).

Hồ sơ nộp sau thời hạn trên sẽ được chuyển xét vào năm kế tiếp. Đối với các tác giả đã gửi hồ sơ từ những năm trước mà chưa được kết nạp hội viên thì có thể gửi bổ sung thông tin cá nhân, tác phẩm mới, giải thưởng… (nếu có).

Ban Tổ chức – Hội viên sẽ tổng hợp hồ sơ, chuyển đến các Hội đồng chuyên môn và báo cáo Ban Chấp hành trước 15/11 hằng năm.

Hồ sơ xin gửi về: Ban Tổ chức – Hội viên, Hội Nhà văn Việt Nam, Số 9, Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Các tác giả cần thêm thông tin, xin liên hệ qua số điện thoại: 02439436614 hoặc 0904 821369.

Ngoài Sơ yếu lý lịch văn học do tác giả tự viết và có xác nhận, đóng dấu tròn của cơ quan làm việc hoặc địa phương nơi cư trú, còn có Bản đăng ký gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam do 2 Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ký giới thiệu, dưới đây là mẫu đăng ký xin gia nhập Hội Nhà Văn Việt Nam:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-ooo—-

…… ngày… tháng… năm 2022

BẢN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

Họ và tên:

Bút danh:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Nơi cư trú:

Chuyên ngành:

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam hiện hành, tôi tự nguyện đăng ký gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam.

Nếu được chấp nhận, tôi xin chấp hành Điều lệ Hội của Hội Nhà văn; thực hiện mọi nhiệm vụ hội viên và đóng hội phí đầy đủ.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên)

Người giới thiệu 1 (Nhận xét và ký)

Người giới thiệu 2 (Nhận xét và ký)