Chùm thơ ngũ ngôn viễn mộng – Thơ Đào Minh Tuấn 

659

Ảnh minh họa – Nguồn internet

 

Đời

Trên phiến đá ven rừng

Quán tận thấu thân tâm

Nắng hanh hao hờ hững 

Hằn sâu vết lăn trầm…

 

Sống

Như nhánh cỏ ven đường 

Rong chơi đời cát bụi 

Sanh tử tựa hạt sương 

Tâm an đã chín muồi…

 

Cõi tạm

Tỉnh cùng mộng vây quanh

Đoạn trừ muôn huyễn tướng

Thân tâm thấu ngọn ngành 

Trong cõi tạm vô thường…

 

Chữ 

Nương tựa cõi chân tu

Chữ tìm về an trú 

Mặc kệ kiếp trần ai

Ngôn từ cứ thực hư…

 

Ngộ

Vùi trong cây cùng cỏ

Nghe thấu tận hư vô

Lìa xa muôn huyễn tướng

Thấy trong veo chữ: Ngộ… 

Đ.M.T