Hội thảo văn học, nghệ thuật với những vấn đề cấp thiết của đất nước

375

Chiều 14/12/2021 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về Hội thảo khoa học toàn quốc của Hội đồng. PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc chủ đề: Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay vào hồi 8h00, ngày 15/12/2021 tại Hà Nội.

PGS.TS Phan Trọng Thưởng nhấn mạnh: Đây không phải là hội thảo chuyên sâu về vấn đề chuyên môn mà là nhìn nhận lại vai trò, chức năng của văn học nghệ thuật đối với đời sống con người và đất nước hôm nay.


PGS.TS Phan Trọng Thưởng phát biểu tại cuộc họp.

Hội thảo hướng tới bốn mục tiêu chủ yếu là:

Một là, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

Hai là, từ thực tiễn của từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật, từng địa phương, đánh giá thực trạng về vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ trong việc xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, trên cơ sở những phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra những dự báo có cơ sở khoa học và thực tiễn về xu hướng vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam thời gian tới.

Bốn là, đề xuất những tham vấn về giải pháp cụ thể, mang tính khả thi để văn học, nghệ thuật phát huy được tốt hơn hiệu quả xã hội của mình, đóng góp cho mục tiêu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 92 tham luận của các tác giả. Đây là con số rất có ý nghĩa, cho thấy chủ đề Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình và văn nghệ sĩ cả nước. Về cơ bản, các tham luận có nhiều cách tiếp cận, lí giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật khác nhau nhưng đều tập trung làm rõ chủ đề Hội thảo. Trong đó, có những tham luận có chất lượng tốt, tập trung phân tích thấu đáo cơ sở lí luận và thực tiễn, đánh giá, lí giải thực trạng và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khả thi để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà cho mục tiêu thiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Toàn cảnh buổi họp báo.

Dự kiến đại biểu tham dự hội thảo gồm đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các tác giả có tham luận; thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; đại biểu 10 Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và những nhà khoa học thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; các phóng viên báo, đài ở Trung ương và địa phương.

Kết quả Hội thảo dự kiến sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để đánh giá vai trò, đóng góp của văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà trong sự phát triển đất nước. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ có báo cáo tư vấn cụ thể, giúp Đảng, Nhà nước đổi mới phương thức lãnh đạo, có những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Kết quả của Hội thảo là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ, cập nhật tri thức và thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, là cơ sở để lãnh đạo các cấp, các ngành liên quan đến văn học, nghệ thuật tham khảo, ứng dụng trong thực tiễn.

Sau hội thảo, ngày 16/12/2021, tại Hà Nội, Hội đồng sẽ tổ chức kì họp thứ 10 để thảo luận, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và toàn nhiệm kì 2016-2021; cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai trong năm 2022 và nhiệm kì 2021-2026.

Theo VNQĐ