Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới

302

“Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới” là chủ đề của hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh, khai mạc ngày 2/8 và kết thúc ngày 5/8.


Hội nghị tập huấn khai mạc ngày 2/8 và kết thúc ngày 5/8.

Theo đó, hội nghị  có 275 học viên, đại diện cho 29 đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số tỉnh khu vực phía Nam tham gia tập huấn. Trong đó, Hà Nội có 11 học viên.

Theo lịch trình của hội nghị, từ ngày 2 đến 5/8), các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề quan trọng, cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật hiện nay. Đó là: “Vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”, “Tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay”, “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật – hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật”, “Tình hình văn xuôi hiện nay”, “Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, những vấn đề đặt ra cho hôm nay và nhiều năm tới”, “Âm nhạc Việt Nam trên không gian mạng”, “Nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật”.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhằm giúp các cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật… nhằm củng cố, giúp nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng và Nhà nước trước yêu cầu của thực tiễn, từ đó tạo chuyển biến sâu sắc trong lĩnh vực này.

Theo Minh Ngọc/Báo Văn Nghệ