Thông báo đề nghị giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về VHNT năm 2021

983

Hội đồng hội nhà văn Việt Nam (cấp cơ sở) trân trọng thông báo Danh sách các tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học, nghệ thuật năm 2021.

I/ Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”

1. HOÀNG TRUNG THÔNG (Đường chúng ta đi, tập thơ, 1960; Những cánh buồm, tập thơ, 1964; Đầu sóng, tập thơ, 1968; Tiếng thơ không dứt, tập thơ, 1989)

2. BÙI HIỂN (Tâm tưởng, tập truyện, 1985; Trong gió và cát, tập truyện và ký, 1965; Hoa và thép, tập truyện, 1972)

3. MAI QUỐC LIÊN (Tiểu luận và phê bình văn học)

4. THANH THẢO ( HỒ THÀNH CÔNG) – (Trường ca chân đất)

5. KIM LÂN (NGUYỄN VĂN TÀI) – (Con chó xấu xí, truyện ngắn; Ông lão hàng xóm, truyện ngắn; Ông Cả Ngũ, truyện ngắn)

6. PHONG LÊ (LÊ PHONG SỬ) – (Thơ văn Hồ Chí Minh những giá trị vĩnh cửu, bút ký, tiểu luận 2013; Trăm năm trong cõi-Về một thế hệ vàng văn chương Việt Nam hiện đại, 2015)

II/ Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

1. PHAN TRỌNG THƯỞNG- (Những vấn đề lịch sử văn học kịch Việt Nam (nửa đầu thế kỷ XX), chuyên luận; Thẩm định các giá trị văn học, tiểu luận )

2. HOÀNG TRẦN CƯƠNG (Trường ca Trầm tích; Trường ca Long mạch)

3. PHẠM ĐÌNH ÂN (Phấn hoa bay, tập thơ; Mầm mưa sao, tập thơ)

4. LÊ CHÍ TRƯỜNG (LÊ CHÍ) – (Thời gian, tập thơ; Hạc, tập thơ )

5. NGUYỄN VĂN THỌ – (Vàng xưa, tập truyện ngắn, Quyên, tiểu thuyết)

6. TRẦN ANH THÁI – (Đổ bóng xuống mặt trời, trường ca; Mỗi loại hoa một mặt trời hay; Bão không đến từ biển, trường ca)

7. NGUYỄN QUỐC TRUNG – (Đất không đổi màu, tiểu thuyết)

8. NGUYỄN HUY THIỆP – (Tướng về hưu, tập truyện ngắn; Những ngọn gió Hua Tát)

9. DƯƠNG DUY NGỮ- (Rước chữ, tập truyện)

10. TRẦN VIẾT LINH (VĂN LINH) – (Goòng, tiểu thuyết; Tiểu đoàn 2, truyện phim)

11. TRẦN XUÂN HÙNG (TRẦN HÙNG) – (Vườn khuya, tập thơ; Gọi bạn, tập thơ)

12. NGUYỄN BẮC SƠN (NGUYỄN CÔNG BÁC) – (Chúng ta đến với nhau, ký; Lửa đắng, tiểu thuyết)

13. NGUYỄN HOA (NGUYỄN HOA KỲ- (Thắp xanh niềm tôi, tập thơ)

14. VŨ DUY THÔNG – (Vũ Duy Thông 100 bài thơ, tập thơ Cụm tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Về thăm bà nội, truyện ngắn; chiếc nôi trên vách đá, truyện dài; Tôm – sống – gửi và bác cua già, truyện ngắn; Tiếng gọi của bầu trời, truyện ngắn)

15. LÊ VĂN VỌNG – (Năm tháng chưa xa, truyện ký; Nhịp cầu, tiểu thuyết; Người của hôm nay, tập thơ; Mía ngọt cho ai, tập thơ)

16. NGUYỄN HỮU NHÀN – (Tuyển tập Nguyễn Hữu Nhàn; Dốc nắng, tiểu thuyết, 1981)

17. NGUYỄN QUANG HÀ (NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG) – (Thân Trọng Một-con người huyền thoại, truyện ký; Vùng lõm, tiểu thuyết)

18. BÙI BÌNH THI – (Xiêng Khoảng mù sương, tiểu thuyết; Hành lang phía Đông, tiểu thuyết; Kiếp người, tập truyện ngắn)

19. VIỆT PHƯƠNG (TRẦN QUANG HUY) – (Cửa mở, tập thơ,1970)

20. TỪ NGUYÊN TĨNH (LÊ VĂN TĨNH) – (Mối tình chàng Lung mù, tập truyện ngắn; Cõi người, Tiểu thuyết)

21. TRẦM HƯƠNG (BÙI THỊ THỦY) – (Trong cơn lốc xoáy, tiểu thuyết; Chuyện năm 1968, tập truyện ký)

22. NGUYỄN BẢO (NGUYỄN NGỌC BẢO)- (Thượng Đức, tiểu thuyết; Ảo ảnh, tập truyện ngắn)

23. THẠCH QUỲ (VƯƠNG ĐÌNH HUẤN)- (Thạch Quỳ, thơ chọn lọc)

24. HÀ KHÁNH LINH – (Thúy, tiểu thuyết; Tình người trong chiến tranh và sau chiến tranh, tiểu thuyết)

25. DOÃN TÙNG (THANH TÙNG)- (Thời hoa đỏ, tập thơ)

26. NGUYỄN XUÂN THÂM – (Tìm trầm, tập thơ)

27. Huy ph­¬ng(nguyÔn huy ph­¬ng)- (Xi m¨ng, tiÓu thuyÕt)

28. V¨n chinh(®inh v¨n chinh)- (Lần đối thoại thứ hai, tiểu thuyết; Đa cực và điểm đến, phê bình tiểu luận)

29. NguyÔn phan h¸ch – (TruyÓn tËp truyÖn ng¾n NguyÔn Phan H¸ch)

30. Hoµng Minh Ch©u- (Däc ®­êng th¬, tuyÓn th¬ Hoµng Minh Ch©u)

31. NguyÔn thÕ ph­¬ng (NguyÔn xu©n phª- (§i b­íc n÷a, tiÓu thuyÕt; N¾ng, tiÓu thuyÕt)

32. Hµ minh tu©n (nguyÔn v¨n trÝ) – (Trong lßng Hµ Néi, tiÓu thuyÕt; Hai trËn tuyÕn, tiÓu thuyªt; Vµo ®êi, tiÓu thuyÕt; VÎ ®Ñp b×nh dÞ, tiÓu thuyÕt)

33. XUÂN THIÊM (PHẠM XUÂN THIÊM) – (Người trai Bình Định, truyện thơ; Xuôi dòng Nậm Na, trường ca, 1964. Giữa khoảng trời mây bông)

34. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA (TUYẾT NGA)- (Viết trước tuổi mình, tập thơ; Ảo giác, tập thơ)

35. NGUYỄN TRỌNG TÂN – (Đò chiều, tập truyện ngắn; Thư về quá khứ, tiểu thuyết)

TM Hội đồng

Chủ tịch
Nhà văn Hữu Thỉnh