Về việc kiện toàn Hội đồng Thơ & Hội đồng Văn học thiếu nhi

304

Thời gian qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã có một số thay đổi về nhân sự của Hội đồng Thơ và Hội đồng Văn học thiếu nhi. Để chuẩn bị cho công tác xét Giải thưởng Văn học và xét kết nạp hội viên năm 2022, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành kiện toàn tổ chức của hai hội đồng nói trên.

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG THƠ VÀ HỘI ĐỒNG VĂN HỌC THIẾU NHI

 

Thời gian qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã có một số thay đổi về nhân sự của Hội đồng Thơ và Hội đồng Văn học thiếu nhi. Để chuẩn bị cho công tác xét Giải thưởng Văn học và xét kết nạp hội viên năm 2022, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành kiện toàn tổ chức của hai hội đồng nói trên.

Ban Chấp hành xin thông báo tới toàn thể hội viên và xin cám ơn các nhà văn, nhà thơ đã nhận lời tham gia công việc của Hội.

Danh sách kiện toàn Hội đồng Thơ và Hội đồng Văn học thiếu nhi:

HỘI ĐỒNG THƠ:

 1. Nhà thơ Trần Anh Thái: Chủ tịch
 2. Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh: Phó Chủ tịch
 3. Nhà thơ Thi Hoàng: Ủy viên
 4. Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy: Ủy viên
 5. Nhà thơ Phạm Đương: Ủy viên
 6. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu: Ủy viên
 7. Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: Ủy viên
 8. Nhà thơ Kim Ba: Ủy viên
 9. Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc: Ủy viên

HỘI ĐỒNG VĂN HỌC THIẾU NHI:

 1. Nhà văn Thái Chí Thanh: Chủ tịch
 2. Nhà thơ Nguyễn Bích Ngọc: Phó Chủ tịch
 3. Nhà văn Lê Phương Liên: Ủy viên
 4. Nhà thơ Lê Va: Ủy viên
 5. Nhà văn, Tiến sỹ Đỗ Anh Vũ: Ủy viên
 6. Nhà văn Niê Thanh Mai: Ủy viên
 7. Nhà văn Trần Thu Hằng: Ủy viên
 8. Nhà văn Võ Thu Hương: Ủy viên
 9. Nhà thơ Nguyễn Văn Thắng: Ủy viên

TM/ BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Chủ tịch

Nguyễn Quang Thiều