TPHCM xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật TPHCM lần thứ Ba

212

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật TPHCM 5 năm lần thứ Ba (từ năm 2018 đến năm 2022).

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 45-CTrHĐ/TU ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới nhằm “Phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn trong xây dựng con người; vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa – tinh thần ngày càng cao của nhân dân”. Tôn vinh các tác giả, tác phẩm tiêu biểu có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng; động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ phát huy tính năng động sáng tạo nghệ thuật góp phần xây dựng và phát triển thành phố, đất nước.

Những tác phẩm được xét thưởng phải là những sáng tác có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh lịch sử dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta, trong đó ưu tiên những tác phẩm lấy đề tài về TPHCM.

Tác giả tham dự giải bao gồm: Tất cả công dân Việt Nam là hội viên của các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố (gồm Hội Nhà văn; Hội Âm nhạc; Hội Sân khấu; Hội Điện ảnh; Hội Nhiếp ảnh; Hội Mỹ thuật; Hội Nghệ sĩ múa; Hội Kiến trúc sư; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố (sau đây gọi tắt là các hội thành viên) thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố đều có thể gửi tác phẩm tham dự giải thưởng.

Tác phẩm tham dự giải thưởng là tác phẩm của cá nhân hoặc tập thể tác giả thuộc các ngành: Văn học, Sân khấu, Mỹ thuật, Âm nhạc, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Kiến trúc và Múa. Tác phẩm tham dự giải thưởng phải là tác phẩm mới đã được công bố từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022. Tác phẩm tham dự giải thưởng có thể là tác phẩm đã được tặng giải trong nước hoặc quốc tế và đã được xây dựng hoặc công diễn.

Thông báo, phát động Giải thưởng: Từ ngày 15/5/2023. Thời gian tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 15/5 đến hết ngày 15/8/2023. Tổ chức công bố và trao tặng Giải thưởng: Trước ngày 15/01/2024.

M.Hiệp/https://www.hcmcpv.org.vn